Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Tourist Complex Troyanda Zakarpattya

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Irshava
Tài sản tốt nhất trong Irshava
Tài sản rẻ nhất trong Irshava

Nhất Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Irshava
Tourist Complex Troyanda Zakarpattya

Lương hưu

TC "Troyanda Zakarpattya" (Rose of Transcarpathia) is situated in a very center of Transcarpathia - Irshava region, Zagatye village, far away from noysy roads and industrial centers.